Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. ‘Style by Fabie’, hierna ook te noemen: “Opdrachtnemer”, is als eenmanszaak gevestigd te Amsterdam aan de Oudezijds Achterburgwal 188 hs, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 65964187.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten.

1.3. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan deze Algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid/uitvoering

2.1. Op alle aanbiedingen, acceptaties en overeenkomsten van of met Opdrachtnemer zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Opdrachten worden door de opdrachtnemer schriftelijk bevestigd. Indien de Opdrachtgever de opdracht niet schriftelijk bevestigd, en er mee instemt dat de Opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de schriftelijke bevestiging van de opdracht als geaccepteerd en overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de Opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn bevestigd.

2.3. Indien Opdrachtgever bepalingen of voorwaarden bedingt die afwijken van, of niet voorkomen in voorwaarden zijn deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk afgewezen en alleen bindend indien en voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Verplichtingen Opdrachtnemer

3.1. Opdrachtnemer is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Opdrachtnemer staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

Artikel 4. Verplichtingen opdrachtgever

4.1. De Opdracht wordt aan Opdrachtnemer verstrekt mede vanwege haar persoonlijke stijl, signatuur en kwaliteit van werk. De door Opdrachtnemer geadviseerde en ontworpen werken staan niet ter discussie en zijn nimmer reden de opdracht te beëindigen en/of betaling te weigeren, zelfs indien Opdrachtgever besluit de werken niet te gebruiken.

4.2. Opdrachtgever heeft jegens de Opdrachtnemer een inspanningsverbintenis tot het zo volledig en zorgvuldig mogelijk communiceren met Opdrachtnemer van haar gedachten en wensen ten aanzien van de opdracht en wijzigingen daarop zo spoedig mogelijk en schriftelijk door te geven aan Opdrachtnemer.

Artikel 5. Vergoeding voor Opdrachtnemer

5.1. Opdrachtgever verbindt zich tot betaling van de door Opdrachtnemer verzonden declaraties binnen 14 dagen na declaratiedatum, zonder opschorting en/of verrekening. Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan is wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd die tenminste 15% van het declaratiebedrag bedragen met een minimum van 500,- euro.

5.2.  Opdrachtnemer heeft het recht haar werkzaamheden op te schorten indien niet tijdig wordt betaald en tot het moment dat volledig is betaald.

5.3. Elke wijziging van de opdracht, of dit als meerwerk moet worden beschouwd of niet, geeft Opdrachtnemer het recht de overeengekomen vergoeding aan te passen indien de wijziging daar aanleiding toe geeft en of het recht de opdracht te beëindigen. Opdrachtnemer zal een wijziging van de vergoeding ter goedkeuring aan de Opdrachtgever voorleggen. Bij gebreke van overeenstemming over de wijziging mag Opdrachtnemer de opdracht beëindigen.

5.4. Alle door Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.5. Indien de opdracht het verlangt kan Opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal zoveel mogelijk vooraf het inschakelen van derden en de kosten bespreken met Opdrachtgever.

5.6. Noodzakelijke kosten verbonden aan de opdracht, zoals materiaal, verzendkosten, reiskosten etc kunnen op factuur met specificatie worden doorbelast en komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6. Levertijd

6.1. Door Opdrachtnemer opgegeven data of termijnen zijn indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2. Het niet naleven van overeengekomen data of termijnen door welke oorzaak ook ontstaan, geven geen recht op schadevergoeding.

Artikel 7. Meer- en minderwerk

7.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere dan voorziene uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meer en/of hogere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan opdrachtgever.

7.2. Indien Opdrachtnemer meer werk moet verrichten dan voorzienbaar bij het aangaan van de opdracht, of werkzaamheden dient te verrichten die bezwaarlijker zijn dan bij het aangaan van de opdracht bekend was, is Opdrachtnemer bevoegd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen en/of de opdracht te beëindigen.

7.3. Indien de Opdrachtgever een gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zal Opdrachtgever de door Opdrachtnemer reeds gemaakte kosten volledig vergoeden en een redelijke compensatie bieden voor de daardoor veroorzaakte schade.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en rechten

8.1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

8.2. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom zoals: modelrecht en auteursrecht toe aan Opdrachtnemer.

8.3. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer te vrijwaren voor rechten van derden ter zake.

8.4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Opdrachtnemer tot stand gebrachte tekeningen, illustraties, ontwerpen, ontwerpschetsen, bronbestanden, en andere materialen of bestanden, eigendom van Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

8.5. Opdrachtnemer is gerechtigd derden in te schakelen ten behoeve van het uitvoeren van haar opdracht.

Artikel 9. Beperking van aansprakelijkheid

9.1. Opdrachtgever aanvaardt dat Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid draagt voor enige verplichting tot schadevergoeding tenzij zulks blijkt uit dit artikel.

9.2. De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 250 Euro.

9.3. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

9.4. Buiten de in artikel 9.2 genoemde gevallen rust op Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

9.5. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

9.6Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt.

9.7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht en daarmee verbonden informatie.

9.8. Onverminderd het bepaalde in art 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval zes maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is.

9.9. Deze voorwaarden worden ook bedongen voor en ten behoeve van de natuurlijke- en rechtspersonen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de opdracht zijn betrokken door Opdrachtnemer.

Artikel 10. Geheimhouding

10.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over elkaar ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

Artikel 11. Wijzigingen

11.1. Opdrachtnemer heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

11.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

11.3. Indien een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of op andere wijze onverbindend zou(den) zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige artikelen van deze algemene voorwaarden niet aangetast. De betreffende niet verbindende artikelen zullen worden vervangen door bepalingen die verbindend zijn en zo min mogelijk verschillen van de betreffende niet verbindende artikelen.

Artikel 12. Slotbepalingen

12.1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. ‘Style by Fabie’, hierna ook te noemen: “Opdrachtnemer”, is als eenmanszaak gevestigd te Amsterdam aan de Oudezijds Achterburgwal 188 hs, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 65964187.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten.

1.3. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan deze Algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid/uitvoering

2.1. Op alle aanbiedingen, acceptaties en overeenkomsten van of met Opdrachtnemer zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Opdrachten worden door de opdrachtnemer schriftelijk bevestigd. Indien de Opdrachtgever de opdracht niet schriftelijk bevestigd, en er mee instemt dat de Opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de schriftelijke bevestiging van de opdracht als geaccepteerd en overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de Opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn bevestigd.

2.3. Indien Opdrachtgever bepalingen of voorwaarden bedingt die afwijken van, of niet voorkomen in voorwaarden zijn deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk afgewezen en alleen bindend indien en voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Verplichtingen Opdrachtnemer

3.1. Opdrachtnemer is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Opdrachtnemer staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

Artikel 4. Verplichtingen opdrachtgever

4.1. De Opdracht wordt aan Opdrachtnemer verstrekt mede vanwege haar persoonlijke stijl, signatuur en kwaliteit van werk. De door Opdrachtnemer geadviseerde en ontworpen werken staan niet ter discussie en zijn nimmer reden de opdracht te beëindigen en/of betaling te weigeren, zelfs indien Opdrachtgever besluit de werken niet te gebruiken.

4.2. Opdrachtgever heeft jegens de Opdrachtnemer een inspanningsverbintenis tot het zo volledig en zorgvuldig mogelijk communiceren met Opdrachtnemer van haar gedachten en wensen ten aanzien van de opdracht en wijzigingen daarop zo spoedig mogelijk en schriftelijk door te geven aan Opdrachtnemer.

Artikel 5. Vergoeding voor Opdrachtnemer

5.1. Opdrachtgever verbindt zich tot betaling van de door Opdrachtnemer verzonden declaraties binnen 14 dagen na declaratiedatum, zonder opschorting en/of verrekening. Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan is wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd die tenminste 15% van het declaratiebedrag bedragen met een minimum van 500,- euro.

5.2.  Opdrachtnemer heeft het recht haar werkzaamheden op te schorten indien niet tijdig wordt betaald en tot het moment dat volledig is betaald.

5.3. Elke wijziging van de opdracht, of dit als meerwerk moet worden beschouwd of niet, geeft Opdrachtnemer het recht de overeengekomen vergoeding aan te passen indien de wijziging daar aanleiding toe geeft en of het recht de opdracht te beëindigen. Opdrachtnemer zal een wijziging van de vergoeding ter goedkeuring aan de Opdrachtgever voorleggen. Bij gebreke van overeenstemming over de wijziging mag Opdrachtnemer de opdracht beëindigen.

5.4. Alle door Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.5. Indien de opdracht het verlangt kan Opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal zoveel mogelijk vooraf het inschakelen van derden en de kosten bespreken met Opdrachtgever.

5.6. Noodzakelijke kosten verbonden aan de opdracht, zoals materiaal, verzendkosten, reiskosten etc kunnen op factuur met specificatie worden doorbelast en komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6. Levertijd

6.1. Door Opdrachtnemer opgegeven data of termijnen zijn indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2. Het niet naleven van overeengekomen data of termijnen door welke oorzaak ook ontstaan, geven geen recht op schadevergoeding.

Artikel 7. Meer- en minderwerk

7.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere dan voorziene uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meer en/of hogere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan opdrachtgever.

7.2. Indien Opdrachtnemer meer werk moet verrichten dan voorzienbaar bij het aangaan van de opdracht, of werkzaamheden dient te verrichten die bezwaarlijker zijn dan bij het aangaan van de opdracht bekend was, is Opdrachtnemer bevoegd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen en/of de opdracht te beëindigen.

7.3. Indien de Opdrachtgever een gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zal Opdrachtgever de door Opdrachtnemer reeds gemaakte kosten volledig vergoeden en een redelijke compensatie bieden voor de daardoor veroorzaakte schade.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en rechten

8.1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

8.2. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom zoals: modelrecht en auteursrecht toe aan Opdrachtnemer.

8.3. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer te vrijwaren voor rechten van derden ter zake.

8.4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Opdrachtnemer tot stand gebrachte tekeningen, illustraties, ontwerpen, ontwerpschetsen, bronbestanden, en andere materialen of bestanden, eigendom van Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

8.5. Opdrachtnemer is gerechtigd derden in te schakelen ten behoeve van het uitvoeren van haar opdracht.

Artikel 9. Beperking van aansprakelijkheid

9.1. Opdrachtgever aanvaardt dat Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid draagt voor enige verplichting tot schadevergoeding tenzij zulks blijkt uit dit artikel.

9.2. De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 250 Euro.

9.3. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

9.4. Buiten de in artikel 9.2 genoemde gevallen rust op Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

9.5. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

9.6Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt.

9.7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht en daarmee verbonden informatie.

9.8. Onverminderd het bepaalde in art 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval zes maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is.

9.9. Deze voorwaarden worden ook bedongen voor en ten behoeve van de natuurlijke- en rechtspersonen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de opdracht zijn betrokken door Opdrachtnemer.

Artikel 10. Geheimhouding

10.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over elkaar ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

Artikel 11. Wijzigingen

11.1. Opdrachtnemer heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

11.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

11.3. Indien een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of op andere wijze onverbindend zou(den) zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige artikelen van deze algemene voorwaarden niet aangetast. De betreffende niet verbindende artikelen zullen worden vervangen door bepalingen die verbindend zijn en zo min mogelijk verschillen van de betreffende niet verbindende artikelen.

Artikel 12. Slotbepalingen

12.1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

© 2019 STYLEBYFABIE.COM - CREATIVE CONTENT & VISUAL BRANDING

© 2019 STYLEBYFABIE.COM - CREATIVE CONTENT & VISUAL BRANDING